Prakaran Granthas

 

Pravachan Texts

om_pg


Prakarana Granthas

No.

Name

Details


01

Drig Drisya Vivek

31 slokas with meaning in Hindi


02

Laghu Vakya Vritti

18 slokas with meaning in Hindi


03

Tattva Bodha

5 Sections with meaning in Hindi


04

Atma Bodha

68 slokas with meaning in Hindi


05

Sadhna Panchakam

5 slokas with meaning in Hindi


06

Adwait Makarand

28 slokas with meaning in Hindi


07

Dakshinamoorthy Stotram

10 slokas with meaning in Hindi


08

Hastamalaka Stotram

14 slokas with meaning in Hindi


09

Natak-Deep

10th Chapter of Panchdashi. 26 slokas with Hindi meaning


10

Shri Ram Geeta

A chapter of Adhyatma Ramayan. 62 slokas with Hindi meaning


11

Upadesh Saaram

30 slokas with Hindi meaning


12

Astavakra Gita-1

20 slokas with Hindi meaning


13

Astavakra Gita-2

25 slokas with Hindi meaning


13

Panchkosha Vivek

3rd Chapter of Panchdashi. 43 slokas


Translate »