VM Programs

Home l Vedanta l Mission l Hinduism l Ashram

 
 

VMission Calendars

1. VMission Programs

2. Hindu Festivals

3. Ashram Activities

 

Forthcoming VM Programs of 2012

Date

Prog/Sub

Place

By

8-9 Jan

Satsang - Gita Sandesh

Jaipur

Swaminiji

       

10-15 Jan

Gita Gyana Yagna - G-14

Jodhpur

Swaminiji

       

21-25 Jan

Sadhana Camp: DDV / Gita-15

Indore

P. Guruji

       

15-20 Feb

Sadhana Camp: Vedanta Saar-2

Indore

P. Guruji

       

21st Feb

Mahashivratri

Indore

All

       

28/2-5/3

GGY: KU 1-3 / G-3

Lucknow

P. Guruji

       

30/4-6/5

Gita Gyana Yagna

Mumbai

P. Guruji

       

5-11 Jun

Sadhana Camp

Rishikesh

P. Guruji

       

3rd July

Guru Poornima

Indore

All

       
 

 

Copyright Vedanta Ashram, Indore