Gita Shlokas & Bhashya :

 

Shrimad Bhagwad Gita

om_pg


Gita Shlokas & Shankara Bhashya


01

   Upodghata

   Introduction

   Shankar Bhashya


01

   Arjuna Vishada Yoga

   47 Shloka & meaning

   Shankar Bhashya


02

   Sankhya Yoga

   47 Shloka & meaning

  Shankar Bhashya


03

   Karma Yoga

   43 Shlokas & meaning

  Shankar Bhashya


04

   Gyana Karma Sanyas Yoga

   42 Shlokas & meaning

  Shankar Bhashya


05

   Karma Sanyasa Yoga

   44 Shloka & meaning

  Shankar Bhashya


06

   Dhyana Yoga

   47 Shloka & meaning

  Shankar Bhashya


07

   Gyana Vigyana Yoga

   30 Shloka & meaning

  Shankar Bhashya


08

   Akshara BrahmaYoga

   28 Shloka & meaning

  Shankar Bhashya


09

   Rajvidya Rajguhya Yoga

   34 Shlokas & meaning

  Shankar Bhashya


10

   Vibhooti Yoga

   42 Shlokas & meaning

  Shankar Bhashya


11

   Vishwa Roopa Darshana Yoga

   55 Shlokas & meaning

  Shankar Bhashya


12

   Bhakti Yoga

   20 Shlokas & meaning

  Shankar Bhashya


13

   Kshetra Kshetragya Vibhaga Yoga

   34 Shlokas & meaning

  Shankar Bhashya


14

   Guntraya Vibhaga Yoga

   27 Shlokas & meaning

  Shankar Bhashya


15

   Purushottam Yoga

   20 Shlokas & meaning

  Shankar Bhashya


16

   Daivasura Sampad Vibhaga Yoga

   24 Shlokas & meaning

  Shankar Bhashya


17

   Shraddhatraya Vibhaga Yoga

   28 Shlokas & meaning

  Shankar Bhashya


18

   Moksha Sanyasa Yoga

   78 Shlokas & meaning

  Shankar Bhashya


   Gita Arti

   Jai Bhagwad Gite….


Translate »