Gita Ch-15: Dec’16

7 Pravachans (Hindi) by Poojya Guruji on Gita Chapter 15 (Purushottam Yoga), given during GGY at Mumbai from 26th Nov to 2nd Dec 2016 at Khar, Mumbai

Pravachan Folder Link

Translate »